Informatieavond over Facebook

De Oranjevereniging iTwitter logo vogeln Hendrik-Ido-Ambacht organiseert in samenwerking met weekblad de Brug een avond over het gebruik van Facebook. Leden van de Oranjevereniging mogen gratis deelnemen om kennis te maken met het online medium Facebook.

Bij uw kinderen, vrienden en misschien wel kleinkinderen is de ‘traditionele’ e-mail en telefoon als communicatiemiddel mogelijk hoe langer hoe meer overgenomen door Facebook. De wereld verandert in hoog tempo en digitalisering is niet iets wat nog ontkent kan worden. Nederland telt inmiddels ruim 7 miljoen Facebook-gebruikers en ook andere social media worden veel gebruikt.

 Online communiceren

Zowel weekblad de Brug als de Oranjevereniging communiceren via Facebook en Twitter over het laatste nieuws. Anine Wink schrijft elke twee weken een column in de Brug over sociale media in de regio. Anine zal tijdens de avond over Facebook uitleggen hoe ook u online kunt zijn, op de manier die u prettig vindt.

Uitleg

Tijdens de avond leert u onder andere hoe u een profiel aanmaakt, hoe u zichzelf online kunnen beschrijven, foto’s kunt toevoegen en vrienden kunnen maken. Ook de Facebook-begrippen als ‘liken’ en ‘delen’ komen aan de orde. Als u dat wilt, kunt u die avond, met hulp, ook meteen een Facebook-profiel aanmaken.

Aanmelden

De avond vindt plaats in het Hervormd Jeugdcentrum op donderdag 2 april van 19:30 tot 22:00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar anine.wink@ovhia.nl. Er is een maximum aantal mensen dat kan deelnemen. Leden van de Oranjevereniging mogen gratis deelnemen. Bent u nog geen lid, dan kunt u deelnemen door lid te worden voor EUR 7,50 per gezin per jaar.

 


Informatie over de loop

Het parcours is geijkt [10 km] met een dorps karakter, vlak, straatklinkers, ideaal met lange geasfalteerde en rechte trajecten voor snelle tijden. Start en finish bij het Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 50 te Hendrik-Ido-Ambacht. Direct inschrijven? Klik dan op deze link

Onderdelen zijn: hardlopen over 5 km en 10 km en wandelen over 5 km.

Hardlopen 5km

Afstand: 5 km – Starttijd: 6.15 uur
Categorieën:
Heren: 12 – 50 jr.
Heren: 50+
Dames: 12 – 40 jr.
Dames: 40+

Hardlopen 10km

Afstand: 10 km – Starttijd: 6.15 uur

Categorieën:
Heren: 16 – 50 jr.
Heren: 50+
Dames: 16 – 40 jr.
Dames: 40+

Wandelen 5km

Afstand: 5 km – Starttijd: 6.20 uur, direct na de hardlopers.

Hoe schrijf je in?

Voor alle disciplines geldt dat deelname mogelijk is door in te schrijven via deze link . Je kunt je inschrijven voor de 5 km of 10 km prestatieloop en de 5km wandelloop.

Kosten van deelname aan de prestatieloop van 5 en 10 km bedraagt €10,- , de wandelaars betalen €5,-  Vanuit het inschrijfgeld wordt €2,50 direct beschikbaar gesteld aan de Stichting ALS. U helpt dus direct mee in de strijd tegen ALS. Ook is er de mogelijkheid om een extra donatie toe te zeggen die 100% ten goede komt aan de Stichting ALS.

Na 26 april om 12.00 uur kan inschrijven alleen nog via Ideal en dit moet dus direct worden voldaan. Je krijgt dan automatisch een mail die je moeten afdrukken en meenemen. Op vertoon van die mail krijg je dan je startnummer.

Startnummers

Het afhalen van de startnummers kan voorafgaande aan de loop op donderdag 25 en vrijdag 26 april tijdens openingstijden bij Manifesto in winkelcentrum De Schoof. Op vrijdagavond is hiervoor gelegenheid tot 20.00 uur.

Of ’s ochtends op Koningsdag van 05.00 tot 05.45 in Cultureel Centrum Cascade bij het wedstrijdsecretariaat.


Wedstrijdreglement

Bij de BreakfastRun is het officiële wedstrijdreglement van de Atletiekunie van kracht.

Dit reglement kun je vinden op hun website.


Vragen en antwoorden

Hieronder staan veelgestelde vragen en antwoorden over de BreakfastRun:

Hoe laat is het startschot van de BreakfastRun?

Om 6:15 uur (5km en 10km hardlopen).

Hoe laat moet ik uiterlijk finishen?

Om 7:30 uur.

Waar kan ik me inschrijven?

Via het inschrijfformulier dat je kunt vinden via deze link.

Wanneer kan ik mijn startnummer ophalen?

Je kunt je startnummer ophalen bij Manifesto in winkelcentrum de Schoof. De tijden worden later bekend gemaakt.

Waar is de start de BreakfastRun?

Startlocatie is Cultureel Centrum Cascade aan de Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Waar kan ik parkeren?

Parkeren kun je op de parkeerplaatsen van sporthal de ‘Ridderhal’ en op de parkeerplaats van voetbalvereniging ASWH.

Hoe moet ik mijn startnummer dragen?

Via de website van Racetimer vind je informatie over de manier waarop je je startnummer draagt. Klik op deze link om een afbeelding te zien van de juiste manier.

Heb je een andere vraag? Stel deze dan via het contactformulier.


Statuten

Hieronder leest u de statuten van de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana:

Naam en zetel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: oranjevereniging Wilhelmina-Juliana. Zij wordt in deze statuten en in het huishoudelijk reglement genoemd: de vereniging. De vereniging is gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht.
Doel
Artikel 2. De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen door gezamenlijke manifestaties uiting te geven van hun aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje, alsmede de bevordering van de gemeenschapszin in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Middelen

Artikel 3. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. De organisatie op zich te nemen van een waardige viering van de verjaardag van de regerend(e) vorst(in) in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
b. Bij andere gebeurtenissen in de kring van het vorstenhuis de nodige aandacht hieraan te geven resp. de aandacht van de leden hierop te vestigen;
c. Het organiseren, regelen en leiden van herdenkingen en feesten bij gebeurtenissen van nationaal belang;
d. Het houden van vergaderingen en verder door alle middelen, die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.

Lidmaatschap

Artikel 4. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.

Artikel 5. Lid kunnen allen zijn, die sympathiseren met het doel van de vereniging en door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten. De rechten en verplichtingen der leden worden bij het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 6. Ereleden en erebestuursleden worden op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemd. Hun rechten worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 7. Donateurs zijn zij, die, zonder lid te zijn, de vereniging jaarlijks financieel steunen.

Artikel 8. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid aan de secretaris, tenminste een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar;
b. door overlijden;
c. door royement door de Algemene Ledenvergadering.
Redenen van royement worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Artikel 9.
a. het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 of meer leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen;
b. de Algemene Ledenvergadering kan bepalen, dat voor de duur van een jaar het bestuur uit minder dan 7 leden zal bestaan;
c. om tot lid van het bestuur te kunnen worden gekozen, moet men lid van de vereniging zijn en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

Artikel 10. De duur van het bestuurslidmaatschap, evenals de samenstelling van het bestuur der vereniging en de wijze van kandidaatstelling, verkiezing en aftreden, worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 11.
a. het dagelijks bestuur der vereniging bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester;
b. het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte;
c. het dagelijks bestuur is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur;
d. het dagelijks bestuur is belast met de afdoening der dagelijkse bestuursaangelegenheden.

Artikel 12. Taken en bevoegdheden van bestuur en dagelijks bestuur worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Commissies
Artikel 13. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer commissies. In elke commissie moet tenminste een bestuurslid zitting hebben. Dit bestuurslid houdt het bestuur op de hoogte van de werkzaamheden der commissie.
Vergaderingen
Artikel 14.
a. het dagelijks bestuur vergadert naar behoefte;
b. het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 andere bestuursleden zulks wensen, doch tenminste viermaal per jaar. Minstens de helft van het totaal aantal bestuursleden moet aanwezig zijn;
. tenminste eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden ter behandeling van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over het afgelopen jaar, van de begroting van bet komende jaar, de periodieke bestuursverkiezingen en wat verder door het huishoudelijk reglement daaromtrent wordt voorgeschreven.Artikel 15. De oproepen voor de vergaderingen, genoemd onder artikel 14 b en c, moeten tenminste een week voor de datum van de vergadering aan de betrokkenen worden verzonden.Artikel 16. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden. Bij diens ontstentenis worden deze vergaderingen geleid door de vice-voorzitter of door een bestuurslid, aan te wijzen door de aanwezige bestuursleden.
Stemmingen

Artikel 17. In de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur, heeft ieder aanwezig lid een stem.

Artikel 18. In de Algemene Ledenvergadering heeft elk aanwezig lid en elk aanwezig bestuurslid een stem.

Artikel 19.
a. alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Een onduidelijke of blanco uitgebrachte stem is ongeldig;
b. bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;
c. bij staking van stemmen over personen wordt andermaal gestemd; staken de stemmen nogmaals, dan beslist het lot;
d. stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten stembriefje.

Geldmiddelen

Artikel 20. De inkomsten van de vereniging worden verkregen door contributies, donaties, subsidies, toegangsgelden, rente, schenkingen, legaten en toevallige baten. De geldmiddelen der vereniging worden gedeponeerd bij een solide instelling.

Artikel 21. De kosten en revenuen van alle door de vereniging georganiseerde evenementen, komen ten laste c.q. ten bate van de vereniging.

Artikel 22. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemt een kascommissie van drie leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, welke belast wordt met de controle van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op de volgende Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen en kan daarbij het voorstel doen, de penningmeester voor zijn beleid te dechargeren.

Artikel 23. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september, met dien verstande, dat het eerste verenigingsjaar aanvangt op de dag, waarop de vereniging is aangegaan.

Huishoudelijk reglement

Artikel 24.
a. de Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement samen, hetwelk bindend is voor alle leden;
b. wijzigingen daarin kunnen alleen worden aangebracht, door de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen;
c. het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Wijziging der statuten

Artikel 25. Wijzigingen in deze statuten kunnen worden aangebracht, door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 deel der geldig uitgebrachte stemmen. De wijzigingen worden van kracht, wanneer hieraan Koninklijke goedkeuring is verleend.

Bijvoegsel nr. 623 van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 30 juni 1967, nr.125.

Huishoudelijk reglement

Hieronder kun je ons Huishoudelijk reglement lezen:
Artikel 1. De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door middel van door de vereniging beschikbaar gestelde aanmeldingskaart.

Artikel 2. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan nadat de contributie voor het eerste jaar is voldaan. Door de penningmeester van de vereniging wordt daarbij een bewijs van lidmaatschap uitgereikt, dat gedurende het lopende verenigingsjaar geldig blijft. Het bestuur kan omwille van activiteiten in het kader van ledenwerfacties besluiten van deze regeling af te wijken.

Artikel 3. Bij de aanvang van elk verenigingsjaar worden door de penningmeester nieuwe bewijzen van lidmaatschap uitgereikt, tegen betaling van een jaar contributie.

Artikel 4. De bewijzen van lidmaatschap zijn mede geldig voor de partner en kinderen van het lid jonger dan 16 jaar.

Artikel 5. De leden ontvangen gratis een aankondiging met volledig programma van alle door de vereniging te organiseren evenementen.

Artikel 6. De leden genieten op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap een door het bestuur telkenmale vast te stellen reductie op de toegangsbewijzen van de in Artikel 5 genoemde evenementen en zij hebben voorrang op het verkrijgen van de toegangsbewijzen, mits gebruik wordt gemaakt van de speciaal voor leden te houden voorverkoop.

Ereleden en erebestuursleden
Artikel 7. Ereleden hebben toegang tot alle ledenvergaderingen. Zij hebben hierin slechts een adviserende stem.

Artikel 8. Erebestuursleden hebben toegang tot alle vergaderingen van het bestuur en tot alle ledenvergaderingen. Zij hebben in beide vergaderingen dezelfde rechten als gewone bestuursleden.

Artikel 9. Ereleden en erebestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 10. Overigens hebben ereleden en erebestuursleden dezelfde rechten als gewone leden respectievelijk bestuursleden.

Redenen van royement

Artikel 11. Het in artikel 8 van de Statuten bedoelde royement kan worden gegeven:
a. wanneer een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
b. wanneer een lid de vereniging hindert bij het bereiken van het in artikel 2 van de Statuten gestelde doel;
c. wanneer een lid door zijn gedrag duidelijk schade berokkent aan de goede naam van de vereniging, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Bestuur

Artikel 12. Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen voor de duur van drie (3) jaar.

Artikel 13. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreding:
a. het rooster van aftreding zal zodanig worden vastgesteld, dat jaarlijks een derde van het aantal bestuursleden dient af te treden;
b. aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, rekening houdende met het bepaalde in artikel 12 van dit reglement.

Artikel 14.
a. voor elke open plaats stelt het bestuur tenminste een kandidaat;
b. het bestuur maakt het aantal open plaatsen en de namen van de kandidaten, tenminste drie weken voor de Algemene Ledenvergadering bekend. Bij deze bekendmaking dient het bestuur erop te wijzen, dat ook leden recht hebben op het voordragen van kandidaat-bestuursleden;
c. tenminste tien (10) leden hebben tot vijf (5) dagen voor de verkiezing het recht, voor elke open plaats in het bestuur schriftelijk en bekrachtigd met hun handtekening, een kandidaat te stellen, onder opgave van naam, voorletter(s), en het adres van de kandidaat, onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van deze, dat hij, bij een eventuele verkiezing, zijn benoeming zal aanvaarden.

Artikel 15.
a. de voorzitter van de vereniging wordt direct door de leden op de Algemene Ledenvergadering gekozen;
b. de overige bestuurstaken worden in de eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering door het bestuur, in onderling overleg verdeeld.

Artikel 16. In tussentijdse vacatures kan door het bestuur worden voorzien tot aan de eerst volgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 17. Aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergaderingen, alsmede de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen, voor zover de uitvoering daarvan niet aan het gehele bestuur is opgedragen.

Artikel 18. De secretaris schrijft, in overleg met de voorzitter, de vergaderingen uit, voert de correspondentie en bevestigt schriftelijk alle namens het bestuur gesloten overeenkomsten. Van deze bevestigingen dient hij een afschrift te zenden aan de penningmeester, althans voor zover het overeenkomsten betreft, welke geldelijke verplichtingen voor de vereniging inhouden. Tevens houdt hij een ledenlijst bij, notuleert hij de vergaderingen en voert hij het beheer over het archief.

Artikel 19. De penningmeester beheert volgens aanwijzingen van het bestuur de geldmiddelen van de vereniging. Aan de commissie, bedoeld in artikel 22 van de Statuten, moet hij alle stukken en bescheiden overleggen en alle inlichtingen verstrekken, welke de commissie wenst, in verband met het uitoefenen van haar taak.

Artikel 20. Het gehele bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging, zowel wat betreft het beheer van de geldmiddelen als het optreden naar buiten. Het draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de besluiten.

Artikel 21. Alle werkzaamheden, die niet in de Statuten of in dit reglement aan een genoemd bestuurslid zij opgedragen, worden onderling door het bestuur geregeld.

Artikel 22. Het bestuur is bevoegd, een of meer leden van het bestuur te schorsen, indien naar haar inzicht handelingen of verzuimen worden gepleegd, die in strijd worden geacht met de belangen of de goede naam van de vereniging.

Artikel 23 Jaarlijks stelt het bestuur een bedrag vast voor het door de bestuursleden zelfstandig aan mogen gaan van de voor de vereniging geldelijke verplichtingen.

Vergaderingen

Artikel 24. Op de Algemene Ledenvergadering heeft ieder lid het recht het woord te voeren, na vooraf verkregen toestemming van de voorzitter.

Artikel 25. De voorzitter heeft het recht zo nodig sprekers tot de orde te roepen en hun het woord te ontnemen.

Artikel 26. Op elke vergadering van het bestuur of van de leden, dient de secretaris de notulen van de vorige bestuursvergadering, respectievelijk de vorige Algemene Leden-vergadering te presenteren. Bij ontstentenis is hij verplicht te zorgen, dat deze documenten ter beschikking van zijn plaatsvervanger of van de voorzitter worden gesteld.

Artikel 27. Op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die uiterlijk twee maanden na beëindiging van het verenigingsjaar moet worden gehouden, dienen tenminste de navolgende punten te worden vermeld:
a. het jaarverslag van de secretaris;
b. het jaarverslag van de penningmeester;
c. het verslag van de Kascontrolecommissie;
d. benoeming van een Kascontrolecommissie voor het komende verenigingsjaar;
e. vaststelling van de contributie voor het komende verenigingsjaar;
f. behandeling van het door het bestuur opgemaakte voorlopig programma voor het nieuwe verenigingsjaar en van de daarmee verband houdende begroting.

Artikel 28. Deze agenda dient, tegelijk met de in artikel 15 van de Statuten genoemde oproep voor de Algemene Ledenvergadering, aan de leden ter kennis gebracht te worden.

Artikel 29. Indien tenminste tien (10) leden, door middel van een schriftelijk, gemotiveerd verzoek, hiertoe de wens te kennen geven, moet het bestuur binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek, een buitengewone Algemene Ledenvergadering beleggen. Indien het bestuur in gebreke blijft aan het gestelde verzoek te voldoen, zijn de verzoekers bevoegd zelf de bedoelde vergadering te beleggen.

Geldmiddelen

Artikel 30. De penningmeester is verplicht, de voor de vereniging ontvangen gelden zo spoedig mogelijk op een bankrekening, ten name van de vereniging, te storten.

Artikel 31. Jaarlijks wordt van een eventueel batig saldo, tenminste 50 percent, met een maximum van € 750,- op een aparte spaarrekening bijgeschreven. Het bedrag van deze spaarrekening zal worden aangewend tot dekking van een eventueel nadelig saldo, na aftrek van ontvangen subsidies tenzij het bestuur bij meerderheid van stemmen anders beslist.

Vervangingsregeling dagelijks bestuur en bestuursleden

Artikel 32. In het geval dat een dagelijks bestuurslid zijn of haar werkzaamheden langdurig niet kan uitvoeren, dan dienen de overige dagelijks bestuurleden in staat te zijn deze werkzaamheden gedurende de periode tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waar te kunnen nemen.

Artikel 33. In de situatie, bedoeld in artikel 32, kan het dagelijks bestuur het bestuur een voorstel doen om de betreffende werkzaamheden tijdelijk bij een ander bestuurslid onder te brengen.

Artikel 34. In bedoelde situatie kan het dagelijks bestuur een voorstel ter definitieve vervanging van het bewuste bestuurslid voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Overlijden bestuurslid

Artikel 35. In het geval een bestuurslid overlijdt, worden de geplande werkzaamheden tot de Algemene Ledenvergadering door de andere bestuursleden overgenomen.

Slotbepaling

Artikel 36. In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.