Algemene voorwaarden Braderie

Oranjevereniging “Wilhelmina-Juliana” Hendrik-Ido-Ambacht
 1. Na inschrijving ontvangt de huurder een rekening. Het verschuldigde marktgeld dient binnen de op de rekening vermelde termijn voldaan te worden. Bij niet tijdig voldoen van het staangeld behoudt de braderie-commissie zich alle rechten voor.
 2. De huurder mag slechts die goederen verkopen waarmee is ingeschreven.
 3. Er kan geen beroep gedaan worden op branchebescherming
 4. Verkoop van nep-vuurwapens ten strengste verboden.
 5. De verkoop van alcoholhoudende dranken is verboden, tenzij ontheffing Drank- en Horecawet artikel 35 is verstrekt door de gemeente. De verstrekte ontheffing dient ter controle aanwezig te zijn bij de kraam. De persoon onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank dient gedurende de braderie aanwezig te zijn bij de kraam/stand.
 6. Attracties dienen de jaarlijkse keuringen te hebben ondergaan. Het logboek van de attractie dient aanwezig te zijn ter controle door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Opgebouwde attracties zonder keuring of aanwezigheid van het logboek zal door Bouw- en Woningtoezicht verplicht worden de attractie af te breken.
 7. Aangezien de Oranjevereniging slechts één dag per jaar de gelegenheid heeft om activiteiten te ontplooien en haar artikelen te verkopen is de verkoop van zogenaamde Oranjeartikelen voorbehouden aan de kraam van de Oranjevereniging.
 8. Het is de huurder alleen toegestaan van achter zijn stand te verkopen en/of te demonstreren. Activiteiten en waren dienen zo te worden opgesteld, dat de naaste standhouders hiervan geen hinder hebben.
 9. Voor de stand en aan de overkant van de straat of de sloot-zijde mogen geen goederen worden uitgestald. deze ruimte dient vrij gehouden te worden ivm doorgang voor hulpdiensten.
 10. Het gebruik van (party)tenten, (tent) zeilen en afdekzeilen die niet voorzien zijn van brandwerend behandeling zijn verboden.
 11. Bij het gebruik van Frituurpan / bakplaat of andere apparatuur op gas of elektra dient een goedgekeurde brandblusser bij u te hebben. Uw gasslangen mogen niet verouderd zijn. U kunt door bevoegd gezag gecontroleerd worden. Mocht uw spullen niet in orde zijn, dan kunt u door bevoegd gezag verwijderd worden van de braderie.
 12. De door de huurder gebruikte stroomkabels dienen NEN 3140 gekeurd te zijn.
 13. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het bezemschoon achterlaten van de standplaats. Het achterlaten van niet verkochte goederen of van afval is ten strengste verboden.
 14. Eventuele schoonmaak-kosten zijn voor rekening van de huurder.
 15. De huurder is verplicht tijdens de gehele duur van de braderie (10.00u tot 17.00u) zijn stand te bemannen.
 16. Indien bij aanvang (10.00u) van de braderie de kraam/stand niet in gebruik is genomen, behoudt de braderie-commissie zich het recht voor om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van reeds betaalde marktgelden.
 17. Het onderling ruilen van standplaatsen is alleen toegestaan na overleg met de braderie-commissie.
 18. Bij niet verschijnen op de markt bent u alsnog marktgeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van reeds betaalde marktgelden.
 19. De braderie-commissie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
 20. Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de huurder.
 21. De braderie commissie (Oranjevereniging) is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook.
 22. De braderie-commissie (Oranjevereniging) behoudt zich het recht voor een deelnemer van de markt te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van de markt.
 23. De huurder dient zich te houden aan de door de braderie-commissie gestelde voorwaarden en eventueel nader te verstrekken instructies.
 24. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het dagelijks bestuur van de Oranjevereniging.