Algemene voorwaarden Braderie

Oranjevereniging “Wilhelmina-Juliana” Hendrik-Ido-Ambacht
 1. Na inschrijving ontvangt de huurder een rekening. Het verschuldigde marktgeld dient binnen de op de rekening vermelde termijn voldaan te worden.
 2. De huurder mag slechts die goederen verkopen waarmee is ingeschreven.
 3. Bij niet verschijnen op de markt bent u alsnog marktgeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van reeds betaalde marktgelden.
 4. Indien bij aanvang van de markt de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de braderiecommissie zich het recht voor om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van reeds betaalde marktgelden.
 5. Het is de huurder alleen toegestaan van achter zijn stand te verkopen en/of te demonstreren.
 6. Voor de stand en aan de overkant van de straat of de slootzijde mogen geen goederen worden uitgestald.
 7. Aangezien de Oranjevereniging slechts één dag per jaar de gelegenheid heeft om activiteiten te ontplooien en haar artikelen te verkopen is de verkoop van zogenaamde Oranjeartikelen voorbehouden aan de kraam van de Oranjevereniging.
 8. De huurder dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten. Eventuele schoonmaakkosten zijn voor rekening van de huurder.
 9. De huurder is verplicht tijdens de gehele duur van de markt zijn stand te bemannen.
 10. De braderiecommissie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
 11. Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de huurder.
 12. De braderiecommissie behoudt zich het recht voor een deelnemer van de markt te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van de markt.
 13. Bij niet voldoen van het staangeld behoudt de braderiecommissie zich alle rechten voor.
 14. De huurder dient zich te houden aan de door de braderiecommissie gestelde voorwaarden en eventueel nader te verstrekken instructies.
 15. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de Oranjevereniging.