Privacy policy

Algemeen

Oranjeverening Wilhelmina-Juliana hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Oranjeverening Wilhelmina-Juliana worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.
Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.
Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop  Oranjeverening Wilhelmina-Juliana met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.


Website

De webmaster van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is verantwoordelijk voor deze website.
De website van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is http://www.oranjevereninging-hiambacht.nl.


Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van Oranjeverening Wilhelmina-Julianat en beschrijft hoe Oranjeverening Wilhelmina-Juliana omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Oranjeverening Wilhelmina-Juliana de doeleinden van de gegevensverwerking door Oranjeverening Wilhelmina-Juliana het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt of Lid bent van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana, kan Oranjeverening Wilhelmina-Juliana gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Oranjeverening Wilhelmina-Juliana uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door Oranjeverening Wilhelmina-Juliana zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 • De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Het privacyreglement: dit reglement;
 • Verantwoordelijke: Oranjeverening Wilhelmina-Juliana;
 • Beheerder: secretaris van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana;
 • Webmaster: de webmaster van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana, die de website beheert.
 • Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.;
 • Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen;
 • Derden: personen en instanties buiten Oranjeverening Wilhelmina-Juliana;
 • Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking  tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Leden: Hiermee worden de leden/deelnemers van de Oranjeverening Wilhelmina-Juliana bedoeld;
 • Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.


Doeleinden

Oranjeverening Wilhelmina-Juliana verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:
 • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor het lidmaatschap, activiteiten, sponsoring, samenwerkingen enz;
 • Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.
 • Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributie, eigen bijdragen en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door  Oranjeverening Wilhelmina-Juliana, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
 • Rechtmatige grondslag
Oranjeverening Wilhelmina-Juliana verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
 • Voor de goede vervulling van de taak, die Oranjeverening Wilhelmina-Juliana vervult;
 • Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.
Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Het nieuwe Lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.


Persoonsgegevens

Oranjeverening Wilhelmina-Juliana Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana;
 • Personen die Oranjeverening Wilhelmina-Juliana om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie Oranjeverening Wilhelmina-Juliana een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.
De Persoonsgegevens van het Lid worden binnen 6 maanden uit Oranjeverening Wilhelmina-Juliana-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is beëindigd. Indien de werkzaamheden van de Betrokkene ten behoeve van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana zijn beëindigd of de transactie met Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Oranjeverening Wilhelmina-Juliana verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden.

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de Leden mogelijk toegang tot Persoonsgegevens van Leden, die een functie vervullen binnen Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.


Beveiliging

Oranjeverening Wilhelmina-Juliana draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana en op de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.


Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Oranjeverening Wilhelmina-Juliana te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Oranjeverening Wilhelmina-Juliana om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na inloggen op Oranjeverening Wilhelmina-Juliana-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Gorcum Zwemt in de Kunst te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Oranjeverening Wilhelmina-Juliana zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Website van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Oranjeverening Wilhelmina-Juliana heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit evenementen, uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. Oranjeverening Wilhelmina-Juliana maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de Oranjeverening Wilhelmina-Juliana in de Kunst en zijn alleen bereikbaar na inloggen.


Cookies

De website van de Oranjeverening Wilhelmina-Juliana gebruikt functionele cookies voor het inloggen op het ledengedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.


De social media cookies zijn:

Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
Google plaatst een googleapis cookie.
Youtube plaatst diverse cookies. De website van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.
Private logging
Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.

Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.


Links naar websites van derden

Op de website van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana zijn links naar websites van derden te vinden. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Oranjeverening Wilhelmina-Juliana is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.


Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana worden afdoende beveiligd.


Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Oranjeverening Wilhelmina-Juliana.

Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.