Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement oranjevereniging “Wilhelmina-Juliana”


Leden

Artikel 1.
De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door middel van door de vereniging beschikbaar gestelde aanmeldingskaart.

Artikel 2.
Het lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan nadat de contributie voor het eerste jaar is voldaan. Door de penningmeester van de vereniging wordt daarbij een bewijs van lidmaatschap uitgereikt, dat gedurende het lopende verenigingsjaar geldig blijft. Het bestuur kan omwille van activiteiten in het kader van ledenwerfacties besluiten van deze regeling af te wijken.

Artikel 3.
Bij de aanvang van elk verenigingsjaar worden door de penningmeester nieuwe bewijzen van lidmaatschap uitgereikt, tegen betaling van een jaar contributie.

Artikel 4.
De bewijzen van lidmaatschap zijn mede geldig voor de partner en kinderen van het lid jonger dan 16 jaar.

Artikel 5.
De leden ontvangen gratis een aankondiging met volledig programma van alle door de vereniging te organiseren evenementen.

Artikel 6.
De leden genieten op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap een door het bestuur telkenmale vast te stellen reductie op de toegangsbewijzen van de in Artikel 5 genoemde evenementen en zij hebben voorrang op het verkrijgen van de toegangsbewijzen, mits gebruik wordt gemaakt van de speciaal voor leden te houden voorverkoop.

Ereleden en erebestuursleden

Artikel 7.
Ereleden hebben toegang tot alle ledenvergaderingen. Zij hebben hierin slechts een adviserende stem.

Artikel 8.
Erebestuursleden hebben toegang tot alle vergaderingen van het bestuur en tot alle ledenvergaderingen. Zij hebben in beide vergaderingen dezelfde rechten als gewone bestuursleden.

Artikel 9.
Ereleden en erebestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 10.
Overigens hebben ereleden en erebestuursleden dezelfde rechten als gewone leden respectievelijk bestuursleden.

Redenen van royement

Artikel 11.
Het in artikel 8 van de Statuten bedoelde royement kan worden gegeven:

 1. wanneer een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
 2. wanneer een lid de vereniging hindert bij het bereiken van het in artikel 2 van de Statuten gestelde doel;
 3. wanneer een lid door zijn gedrag duidelijk schade berokkent aan de goede naam van de vereniging, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Bestuur

Artikel 12.
Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen voor de duur van drie (3) jaar.

Artikel 13.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreding:

 1. het rooster van aftreding zal zodanig worden vastgesteld, dat jaarlijks een derde van het aantal bestuursleden dient af te treden;
 2. aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, rekening houdende met het bepaalde in artikel 12 van dit reglement.

Artikel 14.

 1. voor elke open plaats stelt het bestuur tenminste een kandidaat;
 2. het bestuur maakt het aantal open plaatsen en de namen van de kandidaten, tenminste drie weken voor de Algemene Ledenvergadering bekend. Bij deze bekendmaking dient het bestuur erop te wijzen, dat ook leden recht hebben op het voordragen van kandidaat-bestuursleden;
 3. tenminste tien (10) leden hebben tot vijf (5) dagen voor de verkiezing het recht, voor elke open plaats in het bestuur schriftelijk en bekrachtigd met hun handtekening, een kandidaat te stellen, onder opgave van naam, voorletter(s), en het adres van de kandidaat, onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van deze, dat hij, bij een eventuele verkiezing, zijn benoeming zal aanvaarden.

Artikel 15.

 1. de voorzitter van de vereniging wordt direct door de leden op de Algemene Ledenvergadering gekozen;
 2. de overige bestuurstaken worden in de eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering door het bestuur, in onderling overleg verdeeld.

Artikel 16.
In tussentijdse vacatures kan door het bestuur worden voorzien tot aan de eerst volgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 17.
Aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergaderingen, alsmede de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen, voor zover de uitvoering daarvan niet aan het gehele bestuur is opgedragen.

Artikel 18.
De secretaris schrijft, in overleg met de voorzitter, de vergaderingen uit, voert de correspondentie en bevestigt schriftelijk alle namens het bestuur gesloten overeenkomsten.  Van deze bevestigingen dient hij een afschrift te zenden aan de penningmeester, althans voor zover het overeenkomsten betreft, welke geldelijke verplichtingen voor de vereniging inhouden. Tevens houdt hij een ledenlijst bij, notuleert hij de vergaderingen en voert hij het beheer over het archief.

Artikel 19.
De penningmeester beheert volgens aanwijzingen van het bestuur de geldmiddelen van de vereniging.  Aan de commissie, bedoeld in artikel 22 van de Statuten, moet hij alle stukken en bescheiden overleggen en alle inlichtingen verstrekken, welke de commissie wenst, in verband met het uitoefenen van haar taak.

Artikel 20.
Het gehele bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging, zowel wat betreft het beheer van de geldmiddelen als het optreden naar buiten. Het draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de besluiten.

Artikel 21.
Alle werkzaamheden, die niet in de Statuten of in dit reglement aan een genoemd bestuurslid zij opgedragen, worden onderling door het bestuur geregeld.

Artikel 22.
Het bestuur is bevoegd, een of meer leden van het bestuur te schorsen, indien naar haar inzicht handelingen of verzuimen worden gepleegd, die in strijd  worden geacht met de belangen of de goede naam van de vereniging.

Artikel 23.
Jaarlijks stelt het bestuur een bedrag vast voor het door de bestuursleden zelfstandig aan mogen gaan van de voor de vereniging geldelijke verplichtingen.

Vergaderingen

Artikel 24.
Op de Algemene Ledenvergadering heeft ieder lid het recht het woord te voeren, na vooraf verkregen toestemming van de voorzitter.

Artikel 25.
De voorzitter heeft het recht zo nodig sprekers tot de orde te roepen en hun het woord te ontnemen.

Artikel 26.
Op elke vergadering van het bestuur of van de leden, dient de secretaris de notulen van de vorige bestuursvergadering, respectievelijk de vorige Algemene Leden-vergadering te presenteren.  Bij ontstentenis is hij verplicht te zorgen, dat deze documenten ter beschikking van zijn plaatsvervanger of van de voorzitter worden gesteld.

Artikel 27.
Op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die uiterlijk twee maanden na beëindiging van het verenigingsjaar moet worden gehouden, dienen tenminste de navolgende punten te worden vermeld:

 1. het jaarverslag van de secretaris;
 2. het jaarverslag van de penningmeester;
 3. het verslag van de Kascontrolecommissie;
 4. benoeming van een Kascontrolecommissie voor het komende verenigingsjaar;
 5. vaststelling van de contributie voor het komende verenigingsjaar;
 6. behandeling van het door het bestuur opgemaakte voorlopig programma voor het nieuwe verenigingsjaar en van de daarmee verband houdende begroting.

Artikel 28.
Deze agenda dient, tegelijk met de in artikel 15 van de Statuten genoemde oproep voor de Algemene Ledenvergadering, aan de leden ter kennis gebracht te worden.

Artikel 29.
Indien tenminste tien (10) leden, door middel van een schriftelijk, gemotiveerd verzoek, hiertoe de wens te kennen geven, moet het bestuur binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek, een buitengewone Algemene Ledenvergadering beleggen. Indien het bestuur in gebreke blijft aan het gestelde verzoek te voldoen, zijn de verzoekers bevoegd zelf de bedoelde vergadering te beleggen.

Geldmiddelen

Artikel 30.
De penningmeester is verplicht, de voor de vereniging ontvangen gelden zo spoedig mogelijk op een bankrekening, ten name van de vereniging, te storten.

Artikel 31.
Jaarlijks wordt van een eventueel batig saldo, tenminste 50 percent, met een maximum van € 750,- op een aparte spaarrekening bijgeschreven. Het bedrag van deze spaarrekening zal worden aangewend tot dekking van een eventueel nadelig saldo, na aftrek van ontvangen subsidies tenzij het bestuur bij meerderheid van stemmen anders beslist.

Vervangingsregeling dagelijks bestuur en bestuursleden

Artikel 32.
In het geval dat een dagelijks bestuurslid zijn of haar werkzaamheden langdurig niet kan uitvoeren, dan dienen de overige dagelijks bestuurleden in staat te zijn deze werkzaamheden gedurende de periode tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waar te kunnen nemen.

Artikel 33.
In de situatie, bedoeld in artikel 32, kan het dagelijks bestuur het bestuur een voorstel doen om de betreffende werkzaamheden tijdelijk bij een ander bestuurslid onder te brengen.

Artikel 34.
In bedoelde situatie kan het dagelijks bestuur een voorstel ter definitieve vervanging van het bewuste bestuurslid voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Overlijden bestuurslid

Artikel 35.
In het geval een bestuurslid overlijdt, worden de geplande werkzaamheden tot de Algemene Ledenvergadering door de andere bestuursleden overgenomen.

Slotbepaling

Artikel 36.
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.