Statuten

Statuten oranjevereniging “Wilhelmina-Juliana”

Bijvoegsel nr. 623 van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 30 juni 1967, nr.125.

Naam en Zetel

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: oranjevereniging Wilhelmina-Juliana.  Zij wordt in deze statuten en in het huishoudelijk reglement genoemd: de vereniging. De vereniging is gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht.

Doel

Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen door gezamenlijke manifestaties uiting te geven van hun aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje, alsmede de bevordering van de gemeenschapszin in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Middelen

Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

 1. De organisatie op zich te nemen van een waardige viering van de verjaardag van de regerend(e) vorst(in) in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
 2. bij andere gebeurtenissen in de kring van het vorstenhuis de nodige aandacht hieraan te geven resp. de aandacht van de leden hierop te vestigen;
 3. het organiseren, regelen en leiden van herdenkingen en feesten bij gebeurtenissen van nationaal belang;
 4. het houden van vergaderingen en verder door alle middelen, die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.

Lidmaatschap

Artikel 4.

De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.

Artikel 5.
Lid kunnen allen zijn, die sympathiseren met het doel van de vereniging en door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten. De rechten en verplichtingen der leden worden bij het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 6.
Ereleden en erebestuursleden worden op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemd. Hun rechten worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 7.
Donateurs zijn zij, die, zonder lid te zijn, de vereniging jaarlijks financieel steunen.

Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt:

 1. door opzegging door het lid aan de secretaris, tenminste een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar;
 2. door overlijden;
 3. door royement door de Algemene Ledenvergadering.
Redenen van royement worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Artikel 9.
 1. het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 of meer leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen;
 2. de Algemene Ledenvergadering kan bepalen, dat voor de duur van een jaar het bestuur uit minder dan 7 leden zal bestaan;
 3. om tot lid van het bestuur te kunnen worden gekozen, moet men lid van de vereniging zijn en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

Artikel 10.
De duur van het bestuurslidmaatschap, evenals de samenstelling van het bestuur der vereniging en de wijze van kandidaatstelling, verkiezing en aftreden, worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 11.

 1. het dagelijks bestuur der vereniging bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester;
 2. het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte;
 3. het dagelijks bestuur is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur;
 4. het dagelijks bestuur is belast met de afdoening der dagelijkse bestuursaangelegenheden.

Artikel 12.
Taken en bevoegdheden van bestuur en dagelijks bestuur worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Commissies

Artikel 13.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer commissies. In elke commissie moet tenminste een bestuurslid zitting hebben. Dit bestuurslid houdt het bestuur op de hoogte van de werkzaamheden der commissie.

Vergaderingen

Artikel 14.

 1. het dagelijks bestuur vergadert naar behoefte;
 2. het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 andere bestuursleden zulks wensen, doch tenminste viermaal per jaar. Minstens de helft van het totaal aantal bestuursleden moet aanwezig zijn;
 3. tenminste eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden ter behandeling van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over het afgelopen jaar, van de begroting van bet komende jaar, de periodieke bestuursverkiezingen en wat verder door het huishoudelijk reglement daaromtrent wordt voorgeschreven.

Artikel 15.
De oproepen voor de vergaderingen, genoemd onder artikel 14 b en c, moeten tenminste een week voor de datum van de vergadering aan de betrokkenen worden verzonden.

Artikel 16.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden.  Bij diens ontstentenis worden deze vergaderingen geleid door de vice-voorzitter of door een bestuurslid, aan te wijzen door de aanwezige bestuursleden.

Stemmingen

Artikel 17.
In de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur, heeft ieder aanwezig lid een stem.

Artikel 18.
In de Algemene Ledenvergadering heeft elk aanwezig lid en elk aanwezig bestuurslid een stem.

Artikel 19.

 1. alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Een onduidelijke of blanco uitgebrachte stem is ongeldig;
 2. bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;
 3. bij staking van stemmen over personen wordt andermaal gestemd; staken de stemmen nogmaals, dan beslist het lot;
 4. stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten stembriefje.

Geldmiddelen

Artikel 20.
De inkomsten van de vereniging worden verkregen door contributies, donaties, subsidies, toegangsgelden, rente, schenkingen, legaten en toevallige baten. De geldmiddelen der vereniging worden gedeponeerd bij een solide instelling.

Artikel 21.
De kosten en revenuen van alle door de vereniging georganiseerde evenementen, komen ten laste c.q. ten bate van de vereniging.

Artikel 22.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemt een kascommissie van drie leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, welke belast wordt met de controle van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op de volgende Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen en kan daarbij het voorstel doen, de penningmeester voor zijn beleid te dechargeren.

Artikel 23.
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september, met dien verstande, dat het eerste verenigingsjaar aanvangt op de dag, waarop de vereniging is aangegaan.

Huishoudelijk reglement

Artikel 24.

 1. de Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement samen, hetwelk bindend is voor alle leden;
 2. wijzigingen daarin kunnen alleen worden aangebracht, door de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen;
 3. het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Wijziging der statuten

Artikel 25.
Wijzigingen in deze statuten kunnen worden aangebracht, door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 deel der geldig uitgebrachte stemmen.  De wijzigingen worden van kracht, wanneer hieraan Koninklijke goedkeuring is verleend.